دوره 5، شماره 53، آبان 1401، صفحات 394 - 409
نویسندگان : شهرام عروف زاد و مینا مستحفظیان و افشار هنرور و رضا دوستکامی *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر جذابیت و انتخاب مقصد با رویکرد گردشگری ورزشی در مناطق آزاد کشور طراحی و اجرا شد. براي انجام اين پژوهش از رويكرد پژوهش آميخته اكتشافي استفاده گرديد. جامعه آماري پژوهش این تحقیق دارای دو جامعه بود. جامعه ی اول مربوط به بخش کیفی تحقیق است و عبارت است از: گروه متخصصان مدیریت ورزشی و بازاریابی و گردشگری (خبرگان) که بر اساس دیدگاه ها و نظرات آنان ابزار تحقیق ساخته خواهد شد ( تعداد 15 نفر) و جامعه آماری بخش کمی تحقیق شامل اساتید تربیت بدنی دانشگاه های کشور ، کارشناسان ادارات ورزش و جوانان شهر های مناطق آزاد ، کارشناسان بخش گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، مدیران آژانس های مسافرتی ، گردشگران ورزشی و به ویژه گردشگران مناطق آزادبودند و با توجه به حجم هر جامعه نمونه آماری مناسب (تعداد 313 نفر) از طريق نمونه گيري طبقه اي و به روش انتساب متناسب با حجم انتخاب شدند. نتايج بخش كيفي پژوهش نشان داد كه جذابیت و انتخاب مقصد داراي چهار مؤلفه اصلي ( رضایت گردشگر، شخصیت مقصد (برند)، تصویر مقصد، بازاریابی مقصد) و 15شاخص می باشد. نتایج بخش كمي از ديدگاه نخبگان، كه وضعيت كلي جذابیت و انتخاب مقصد با رویکرد گردشگری در مناطق آزاد کشور بالاتر از ميانگين و نسبتا مطلوب نشان داد. همچنين شاخص هاي برازش مدل جذابیت و انتخاب مقصد با رویکرد گردشگری ورزشی در مناطق آزاد کشور نشان داد كه مدل ارائه شده داراي برازش مطلوبي مي باشد.

کلمات کلیدی :
جذابیت، انتخاب مقصد، گردشگری ورزشی، مناطق آزاد کشور


مشاهده مقاله
37
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۴ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۱ شهریور ۱۴۰۱