دوره 7، شماره 71، اردیبهشت 1403، صفحات 100 - 110
نویسندگان : راضیه یوسفیان * و رسول نجفی و سجاد صادقی و نرجس ممتاز

چکیده :
هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی صلاحیت‌های حرفه ای معلمان درعصر آموزش مجازی در آموزش و پرورش منطقه بستان آباد در سال 1402- 1401 می باشند. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان آموزش و پرورش مرند به تعداد 630 نفر بود که از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و جدول مورگان، 244 نفر به عنوان نمونه پژوهش بر اساس جامعه آماری انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که برنامه ریزی برای آموزش، اخلاق و مسئولیت های حرفه ای و مدیریت منابع از ابعاد صلاحیت حرفه ای معلمان درعصر آموزش مجازی می باشد. و از لحاظ اولویت بندی طبق نتیجه این تحقیق به ترتیب اخلاق و مسئولیت های حرفه ای، برنامه ریزی برای آموزش و مدیریت منابع می باشد (01/0>p)..

کلمات کلیدی :
صلاحیت‌های حرفه ای معلمان، برنامه ریزی برای آموزش، اخلاق و مسئولیت های حرفه ای، مدیریت منابع.


مشاهده مقاله
75
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۱ آذر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۸ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳