دوره 7، شماره 71، اردیبهشت 1403، صفحات 111 - 129
نویسندگان : عارف قنبرزاده * و حمید جعفریان یسار

چکیده :
هدف پژوهش بررسی رابطه رهبری معنوی؛ مسئولیت پذیری اجتماعی با سرمایه اجتماعی معلمان متوسطه اول شهر دره شهر بود. پژوهش از نظر رویکردی کمی؛ از نظر هدف کاربردی؛ از نظر روش توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه معلمان شاغل در دوره متوسطه اول به تعداد( 385 =N) نفر که در سال تحصیلی 403-402 مشغول به کار بودند. و حجم نمونه با کمک جدول مورگان (120= n) نفر که 45 نفر معلم زن؛ و 75 نفر معلم مرد، به روش نمونه گیری ساده و در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش: پرسشنامه رهبری معنوی فرای(2005)؛ پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کازلاسکایت(2012)؛ و پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناها پیت(1998). یافته ها نشان دادکه رهبری معنوی با مسئولیت پذیری اجتماعی و سرمایه اجتماعی معلمان رابطه مستقیم و معناداری دارد و قادر است (3/25) درصد واریانس مسئولیت پذیری اجتماعی و (13) درصد واریانس سرمایه اجتماعی معلمان را تبیین نماید. همچنین دیگر یافته ها نشان داد که بین رهبری معنوی و مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه مستقم(**392/0 =r)؛ و بین رهبری معنوی و سرمایه اجتماعی (**242/0=r)، در سطح کمتر 05/0 رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. نتیجه تقویت رهبری معنوی در مدارس باعث افزایش مسئولیت پذیری و سرمایه اجتماعی معلمان می گردد؛ مسئولین و برنامه ریزان آموزش و پرورش کلاس ها و دوره های ارتقا دهنده دانش رهبری معنوی برای معلمان برگزار نمایند.

کلمات کلیدی :
رهبری معنوی، مسئولیت پذیری اجتماعی، سرمایه اجتماعی، معلمان، متوسطه اول.


مشاهده مقاله
76
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۸ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳