دوره 5، شماره 49، تیر 1401، صفحات 71 - 92
نویسندگان : سولماز مختاری *

چکیده :
هدف از انجام پژوهش حاضر اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش(ACT) بر کاهش اضطراب کرونا در پرستاران کاشان بود. پژوهش حاضر یک مطالعه شبه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی پرستاران حین خدمت شهر کاشان در سال 1400 بود. نمونه آماری شامل 30 نفر(15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه) از اعضای جامعه آماری مذکور بود که این تعداد از طریق روش نمونه‌گیری داوطلبانه با گمارش تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل مقیاس اضطراب کرونا ویروس علی پور و همکاران (1398) بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 در دو سطح توصیفی(میانگین، انحراف معیار و....) و استنباطی(تحلیل کوواریانس(ANCOVA)) استفاده شد. نتیجه حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش(ACT) بر کاهش اضطراب کرونا (علائم روانی و علائم جسمانی) در پرستاران کاشان تاثیرگذار است. میزان تأثیر درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش(ACT) بر کاهش علائم روانی 5/25 درصد و بر علائم جسمانی 8/13 درصد بوده است. میانگین نمرات گروه آزمایش در نمره زیرمقیاس‌های اضطراب کرونا (علائم روانی و علائم جسمانی) در مرحله پس آزمون کمتر از میانگین نمرات گروه کنترل می‌باشد.

کلمات کلیدی :
درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش، اضطراب کرونا، پرستاران


مشاهده مقاله
45
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۵ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۷ تیر ۱۴۰۱