دوره 6، شماره 65، آبان 1402، صفحات 74 - 85
نویسندگان : فریده جم *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رفتارهای خود آسیب رسان بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه در نوجوانان مصرف کننده مواد مخدر شهر بندر عباس انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی از نوع پیش بین بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه ی نوجوانان مصرف کننده مواد مخدر شهر بندرعباس تشکیل دادند، که از بین آنها 175 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های طرحواره های ناسازگار یانگ (YSQ) و آسیب به خود – سانسون و همکاران (SHI)استفاده گردید. پس از جمع آوری و استخراج داده ها، نمرات آزمودنی ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان دادکه بین رفتار خود آسیب رسان با طرحواره های محرومیت هیجانی، رهاشدگی/بی ثباتی، بی اعتمادی/بدرفتاری، انزوای اجتماعی/بیگانگی، نقص/شرم، شکست، وابستگی/ بی کفایتی، آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری، گرفتاری/خویشتن تحول نیافته، اطاعت، ایثار، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه، استحقاق/ بزرگ منشی و خویشتن داری/ خودانضباطی همبستگی معنادار آماری وجود دارد. و طرحواره های ناسازگار قادر به پیش بینی رفتارهای خود آسیب رسان در نوجوانان مصرف کننده مواد مخدر می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت طرحواره های ناسازگار اولیه نقش مهمی در گرایش افراد به مصرف مواد و رفتارهای خودآسیب رسان دارد. بنابراین، سیاست گذران حوزه سلامت و درمانگران لازم است به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.

کلمات کلیدی :
طرحواره هاي ناسازگار اوليه، رفتارهای خودآسیب رسان، نوجوانان مصرف کننده مواد مخدر.


مشاهده مقاله
26
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۸ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ آبان ۱۴۰۲