دوره 5، شماره 53، آبان 1401، صفحات 258 - 267
نویسندگان : جانعلی میر * و نرگس میر و فاطمه میر

چکیده :
دوران کودکی و نوجوانی مهمترین دوران فرد برای ورود به دنیا و جامعه است، هر آنجه فرد برای ورود به اجتماع نیاز است بداند و فرا بگیرددر این دوران آموزش داده می شود. مسئولیت پذیری مهمترین شاخصه اخلاقی برای کودکان و نوجوانان برای ورود به دنیای کنونی است.مسئولیت پذیری جزو آن دسته از رفتارهایی است که هم برای زندگی فردی و هم برای زندگی فرد در اجتماع مفید می باشد.عصر ارتباطات و پیشرفت های الکترونیکی و گرایش کودکان و نوجوانان به فضای مجازی اندک اندک نسل جدید را به سوی بی تفاوتی های نسبت به مسایل شخصی و اجتماعی سوق داده است، رشد بی قانونی ، عدم احترام به والدین ، عدم احترام به قانون ، عدم توجه به مسایل پیرامونی از مهمترین نشانه های بی تفاوتی نسل کنونی می باشد، لذا در این پژوهش که با روش کتابخانه ای است به بررسی راهکارها مسئولیت پذیری در کودکان و نوجوانان پرداخته ایم یافته های این پژوهش نیز در قالب 12 راهکار برای مسئولیت پذیری دانش آموزان ارایه شده است.

کلمات کلیدی :
مسئولیت پذیری، کودکان، نوجوانان، دانش آموزان


مشاهده مقاله
219
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۳ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۱