دوره 5، شماره 53، آبان 1401، صفحات 298 - 308
نویسندگان : صادق حاتمی پیمان * و فریده میرصوفی و فاطمه موحد نصر و الهه بختیاری نژاد

چکیده :
روش های فعال تدریس اعم از روش تدریس گروهی ، روش های پژوهش محور و مساله محور ، علی رغم تاکید متخصصین تعلیم و تربیت برای استفاده از این روش ها متاسفاه عملا هیچ گونه استفاده صحیحی از ای روش ها در سطح مطلوب مدارس روی نمی دهد لذادر این پژوهش که از نوع توصیفی کاربردی است با روش کتابخانه ای است به بررسی راهکارهای مدیریت صحیح فرایند یاددهی یادگیریس در مدرسه بپردازیم یافته های این پژوهش نشان داد استفاده از روش های مساله محور و پژوهش محور و درگیر کردن دانش آموزان با مساله درسی می تواند در تعمق یادگیری نقش مهمی داشته و دانش آموزی پرسشگر تربیت نمایند

کلمات کلیدی :
روش تدریس فعال، پژوهش محور، مدریت، فرآیند یاددهی یادگیری


مشاهده مقاله
29
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۹ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۱