بررسی و تحلیل سازگاری کودکان بر اساس شاخص خود کنترلی ادراک شده
بررسی و تحلیل سازگاری کودکان بر اساس شاخص خود کنترلی ادراک شده
دوره 4، شماره 38، مرداد 1400، صفحه 120 - 111
نویسندگان : زهرا ساداتی نژاد و یحیی یار محمدی * و محمد رضا صیرفی

چکیده :
هدف : هدف از پژوهش حاضر رابطه سازگاری، بر اساس خودکنترلی ادراک شده در بین کودکان مقطع ابتدایی شهرستان کاشان می‌باشد روش : تحقیق حاضر از نوع توصیفی می‌باشد اطلاعات نیز به‌صورت میدانی با استفاده از پرسشنامه گردآوری‌شده ، جامعه آماری پژوهش ، تمام کودکان مقطع ابتدایی شهرستان کاشان در سال تحصیلی 96_1397 نمونه موردمطالعه این پژوهش نیز شامل 150 نفر از کودکان مقطع ابتدایی مدارس شهرستان کاشان بوده . در این پژوهش جهت جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه سازگاری دخانچی (1377) و پرسشنامه خودکنترلی اداراک شده هامفری (2000) بود. یافته ها : نتایج کلیه داده‌ها استخراج و با استفاده از روش‌های تحلیل آماری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از دو روش توصیفی و استنباطی در محیط نرم‌افزار SPSS V20 که سطح معناداری (05/0)، در نظر گرفته‌شده بود، از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین سازگاری و خودکنترلی ادراک شده در کودکان مقطع ابتدایی شهرستان کاشان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین سازگاری توان پیش‌بینی خودکنترلی ادراک شده کودکان مقطع ابتدایی شهرستان کاشان را دارد.نتیجه : درنتیجه در برابر فشارهای روانی مقاوم‌تر باشند.پس کلی‌ترین ویژگی فرد سازگار آن است که نسبت به خود واقع‌بین است به این معنا که درباره انگیزه‌هایش خود را فریب نمی‌دهد و هدف‌های قابل‌دسترسی برای خود طرح می‌کند لذا از تعارضات غیر لازم پرهیز می‌کند و با مشکلات شخصی خود به‌طور عینی برخوردمی کند.

واژگان کلیدی :
سازگاری، خودکنترلی ادراک شده، کودکان، مقطع ابتدایی، شهرستان کاشان