دوره 5، شماره 53، آبان 1401، صفحات 96 - 103
نویسندگان : زهرا پورحسن زنگنه * و اصغر دهقانی

چکیده :
کتاب درسی یکی از رایج‌ترین منبع یادگیری دانش آموزان در سیستم‌های آموزشی محسوب می‌شود. تحلیل محتوا به عنوان یک ابزار پژوهش‌های علوم تربیتی در جایگاه پر اهمیتی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوا کتب مطالعات اجتماعی پایه ابتدایی براساس روش هارتلی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، کل محتوای کتب مطالعات اجتماعی پایه ابتدایی می‌باشد و نمونه آماری هم از سه بخش اول، وسط و اخر کتب به صورت تصادفی انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها هم از روش‌های آماری میانگین و جدول فراوانی و تعیین درجه دشواری متن هارتلی بهره‌گیری شده است. نتیجه پژوهش نشان داد که محتوا و متون کتب نسبت به سطح و سن فراگیران به ترتیب خیلی ساده، ساده، نسبتا ساده است و نیاز به تغییراتی احساس می‌شود تا از پیامدهای این گونه محتوا که می تواند شامل بی‌حوصلگی بی‌علاقگی فراگیران و کم رنگ‌تر شدن نقش معلمان در امر یاددهی_یادگیری می‌باشد جلوگیری به عمل آید.

کلمات کلیدی :
تحلیل محتوا، روش هارتلی، مطالعات اجتماعی، پایه ابتدایی، واژه


مشاهده مقاله
33
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۷ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۱