دوره 6، شماره 68، بهمن 1402، صفحات 70 - 83
نویسندگان : سید ایمان قطب * و عذرا عابدی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تاب آوری، اعتیاد به رسانه های اجتماعی و پریشانی مرگ با میانجی گری اضطراب کرونا در کارمندان بانک ملت شهر مشهد است. این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی، به لحاظ روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارمندان بانک ملت شهر مشهد بودند که در سال 1400 در شعب مختلف مشغول به کار بودند. در این پژوهش به روش نمونه گیری خوشه ای و به صورت تصادفی تعداد 175 نفر(39 زن و 136 مرد) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه تاب آوری(کمبلز و استین،2007)، پرسشنامه اعتیاد به رسانه های اجتماعی(آندریاسن و همکاران،2012)، پرسشنامه اضطراب کرونا(علیپور و همکاران ، 1398)و پریشانی مرگ)دادفر و لستر،2020) استفاده شد و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر و از دو نرم افزار spss22 وAmos24 استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر نشان داد بین اضطراب کرونا و پریشانی مرگ، اضطراب کرونا و تاب آوری، اضطراب کرونا و اعتیاد به رسانه های اجتماعی رابطه معنادار در سطح 05/0 > P وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد اثر غیر مستقیم تاب آوری و اعتیاد به رسانه های اجتماعی بر پریشانی مرگ از طریق اضطراب کرونا معنادار است که به ترتیب مقادیر(ضریب تاثیر =064/0-) و (ضریب تاثیر= 041/0) می باشد. به طور کلی، یافته های مطالعه حاضر بیانگر این نکته است که نقش واسطه ای اضطراب کرونا در رابطه بین تاب آوری و پریشانی مرگ و همچنین اعتیاد به رسانه های اجتماعی و پریشانی مرگ در کارمندان بانک ملت شهر مشهد تایید می شود.

کلمات کلیدی :
اضطراب کرونا، اعتیاد به رسانه های اجتماعی، پریشانی مرگ، تاب آوری، کارمندان بانک ملت.


مشاهده مقاله
98
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۹ آبان ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۱ آذر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۷ بهمن ۱۴۰۲