دوره 2، شماره 18، آذر 98، صفحات 16 - 29
نویسندگان : خدیجه دوادی *

چکیده :
هدف اصلی این پژوهش مطالعه رابطه هوش معنوی با خلاقیت معلمان متوسطه ناحیه 2 شهرستان تبریز بوده است، برای نیل به هدف مذکور علاوه بر مطالعات نظری و بررسی ادبیات پژوهش، داده ها به وسیله دو پرسشنامه استاندارد هوش معنوی و خلاقیت جمع آوری گرئیه است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه معلمان ناحیه 2 شهرستان تبریز بوده است که از بین جامعه مذکور تعداد 250 نفر به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر چگونگی جمع آوری داده ها از نوع توصیفی – همبستگی بود. براي گردآوري داده ها از پرسش نامه استاندارد رفتار نوآورانه کانتر و هوش معنوي جامع استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيره استفاده شده است. با تحلیل داده ها از طریق شاخص های آمار توصیفی و استنباطی نتایج نشان داد رابطه معنی داری بین هوش معنوی با خلاقیت معلمان وجود داشته است.

کلمات کلیدی :
هوش معنوی، خلاقیت، نواوری، معلمان متوسطه، شهرستان تبریز