دوره 5، شماره 49، تیر 1401، صفحات 222 - 232
نویسندگان : زهرا علیایی و نغمه آوری و شبنم همایون راد *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی مبتنی بر کاربرد عملی مهارت های ارتباط بر بخشش خیانت همسر در زنان متقاضی طلاق منطقه 3 شهر تهران انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متاهل منطقه 3 شهر تهران که به مرکز روان شناسی « افق» مراجعه کرده بودند، که از بین آنها 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار پژوهش مقياس 15 سوالی بخشش خیانت همسر و برنامه آموزش غنی سازی مبتنی مهارت های ارتباطی بود. برای تحلیل داده ها در سطح توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از تحليل كواريانس تك متغيري استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش غنی سازی مهارت های ارتباطی بر افزایش بخشش خیانت زنان اثر بخش بوده است، و 19درصد از واریانس بخشش خیانت را تبیین می کنند. با توجه به یافته های این پژوهش استفاده از کارگاه ها و کلاس های آموزشی آموزش غنی سازی مبتنی بر مهارت های ارتباطی برای زنان متقاضی طلاق که در معرض خیانت زناشویی قرار گرفته اند پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی :
آموزش غنی سازی مبتنی بر مهارت های اجتماعی، خیانت، زنان متأهل


مشاهده مقاله
344
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۲ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۱ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۶ تیر ۱۴۰۱