دوره 7، شماره 71، اردیبهشت 1403، صفحات 26 - 42
نویسندگان : سوسن دهقانی فر * و خمیس صیدی

چکیده :
پژوهش حاضر باهدف تبیین رابطه تعارض سازمانی و اهمال کاری در کارکنان ستادی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام با نقش میانجی سکوت سازمانی انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده هاتوصیفی از نوع همبستگی با مدل یابی معادلات ساختاری می باشد.در این پژوهش، جامعه آماری شامل تمامی کارکنان ستادی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام در سال 1403- 1402 هستند که براساس آماراخذ شده ازستاد اداره کل به تعداد176 نفر بودند.حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان(1970)، تعداد 118 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد و به جهت جلوگیری از افت نمونه و ... %10 بیشتر، 130 نفر به روش نمونه گیری ساده انتخاب شد و نهایتا 124 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد شامل؛ پرسشنامه تعارض سازمان ی رابینز(2008)، پرسشنامه اهمال کاری تاکمن (2001) و پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا وبوراداس (2005)می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش استنباطی ابتدا آزمون کلموگروف اسميرنوف براي نرمال بودن توزيع نمرات،مدل یابی معادلات ساختاری و سپس از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به کمک نرم‌افزار SPSS استفاده شده است.بر اساس یافته های حاصل از پژوهش: بین تعارض سازمانی و اهمال کاری در کارکنان ستادی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام رابطه معنادار و منفی وجود دارد به طوری که هر چه تعارض سازمانی معلمان بالا باشد به تناسب آن اهمال کاری معلمان پایین خواهد بود و بالعکس. به طوری که بین تعارض سازمانی و سکوت سازمانی در کارکنان ستادی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و متغیر ميانجي سکوت سازمانی می-تواند در رابطه تعارض سازمانی و اهمال کاری در کارکنان ستادی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام به ترتیب به میزان اثر 139/0 تاثیر مثبت و غیر مستقیم و معناداری داشته باشد.

کلمات کلیدی :
اهمال کاری، تعارض سازمانی، سکوت سازمانی


مشاهده مقاله
66
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۷ آذر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۴ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳