دوره 5، شماره 53، آبان 1401، صفحات 410 - 417
نویسندگان : لیلا صفابخش و علیرضا آتش پنجه * و جاوید دهقان حقیقی و عزیزاله اربابی سرجو

چکیده :
تمرکز زدایی از برنامه درسی آشکار و هم گرایی آن با برنامه درسی پنهان با نهادینه کردن ویژگی های مثبت، رشد و تعالی فراگیران را فراهم می کند. مطالعه حاضر به صورت توصيفي – تحلیلی با مشارکت 71نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكي زاهدان بودند که به روش در دسترس انتخاب گردیدند اجرا گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه برنامه درسی پنهان بود. نتایج نشان داد ابعاد برنامه ي درسي پنهان با توجه به ميانگين هاي به دست آمده در سطح نسبتا مطلوبي مي باشد. بالاترین میانگین نمره در بُعد ارتباطات بین اساتید و دانشجویان به دست آمد. میانگین نمرات ابعاد برنامه درسی و ارتباط آن با سابقه آموزش مجازی از نظر آماری معنادار نبود. همچنین این ارتباط با جنسیت شرکت کنندگان هم معنادار نبود . باتوجه به نتایج این مطالعه بسیاری از اساتید با تجربیات آموزشی بالا از وجود برنامه درسی پنهان هم بی اطلاعند. همچنین خارج شدن از شرایط روتین و تغییر و فشار آموزش مجازی در رابطه با تولید محتوا و نوع مدیریت و اداره کلاس این تأثیر را دو چندان کرده است که اساتید ابتدا باید این فشارهای اولیه را برطرف نمایند و سپس به مقوله برنامه درسی پنهان بپردازند.

کلمات کلیدی :
آموزش مجازی، برنامه درسی، هیئت علمی


مشاهده مقاله
244
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۸ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ مهر ۱۴۰۱