دوره 5، شماره 53، آبان 1401، صفحات 38 - 49
نویسندگان : الینا احمدی نیاز *

چکیده :
کیفیت زندگی مفهوم وسیعی است که همه ابعاد زندگی از جمله سلامت را در بر می گیرد، که ذهن آگاهی به‌عنوان سبکی برای زندگی، با استفاده از تمرین‌های مراقبه‌ای که در زندگی روزمره ادغام می‌شود به افراد کمک می‌کند تا با وضعیت‌های دوگانه ذهن آشنا شوند و آگاهانه از آن‌ها به‌صورت یک ذهن انسجام‌یافته استفاده کنند. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان و ذهن اگاهی با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر سقز است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر سقز در سال 1400 می باشد که که تعداد آنها 3000 نفر است و 341 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات عبارت بودند از: پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرای و جان (2003)، پرسشنامه ذهن آگاهی بائر (2006) و پرسشنامه کیفیت زندگی. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که ذهن آگاهی و تنظیم شناختی هیجان می توانند کیفیت زندگی را در سطح معناداری 01/0 پیش بینی کنند و 47 درصد واریانس کیفیت زندگی توسط دو متغیر تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی تبیین می شود.

کلمات کلیدی :
تنظیم شناختی هیجان، ذهن آگاهی، کیفیت زندگی


مشاهده مقاله
34
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۲ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۱