دوره 6، شماره 65، آبان 1402، صفحات 53 - 61
نویسندگان : فاطمه حاجی پور و حسین صادقی مزیدی * و صدیقه ابراهیمیان

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش برخط (آنلاین) بر میزان یادگیری درس زبان عربی در دوران کرونا از دانشجویان دانشگاه لرستان در رشته ادبیات عرب بود. بروز بیماریهای واگیرداری چون کووید 19 و همه گیر شدن آن نه تنها یادگیری را به سمت و سوی یادگیری الکترونیکی ومجازی سوق داده است, بلکه ارزشیابی را ناگزیر مجازی نموده است. امروزه با پیشرفت خیره ‌کننده‌ی وسایل ارتباط جمعی و نقش پررنگ آنها در امر آموزش از یک طرف و همه‌گیری ویروس کرونا از طرف دیگر، آموزش مجازی نقش بسیار پررنگی را در روند آموزش به عهده گرفته و این امر بیش از پیش، بررسی راه‌کارها و چالش‌های آموزش مجازی را یادآور شده است. بر این اساس مقاله حاضر با استفاده از روش میدانی – پیمایشی و شیوه‌ی گردآوریِ پرسشنامه‌ایِ داده‌ها بر اساس روش دلفی، به بررسی دیدگاه‌ کارشناسان حوزه‌ی آموزش مجازی در زمینه نقش و کاربرد فضای مجازی، در آموزش زبان عربی در ایران می‌پردازد. بر این اساس، مخاطبین پرسشنامه‌ها از میان کارشناسان سخت‌افزاری و نرم افزاری فعال در حوزه‌ی آموزش، کارشناسان آموزش در گروه‌های زبان و اساتید و مدرسان زبان عربی دانشگاه انتخاب گردیدند. برای بررسی پایایی از شیوه همسانی درونی (آلفای کرونباخ) استفاده شد. روایی پرسش نامه مزبور به سه مولفه ی حیطه شناسی(9 سوال) ، عاطفی(10 سوال)، روانی و حرکتی (6 سوال) با تحلیل آماری آزمون کرونباخ انجام گرفت. داده¬ها با نرم افزار SPSS-15 تجزیه و تحلیل شد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه اساتید دانشکده زبان عربی دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 1400-1401 به تعداد 8 نفر می باشند. نتیجه تحلیل عوامل بیانگر روایی درون یابی 10 سوال حیطه شناسی مقدار 0.937 ، 9 سوال بعدی عاطفی مقدار 0.929، 6 سوال روانی مقدار 0.886به دست آمد. ضریب پایایی کرونباخ کل 25 سوال. مقدار0.963شد. که با توجه به مقدار یافته¬های پژوهش نشان داده است که ضریب آلفای کرونباخ ، بیش از 0.7 برای سنجش یادگیری هر سه مولفه ی (حیطه شناسی، عاطفی، روانی و حرکتی) محاسبه شده، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی شد.

کلمات کلیدی :
یادگیری، زبان عربی، مجازی، آزمون کرونباخ، آن لاین


مشاهده مقاله
163
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۵ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ آبان ۱۴۰۲