دوره 6، شماره 69، اسفند 1402، صفحات 74 - 87
نویسندگان : محمد حسین ایروانی * و علی میر و درسا سعادتمند منشادی

چکیده :
هدف از این پژوهش بررسی و شناخت تاثیر سیستماتیک هوش مصنوعی بر نظام های آموزشی جهان است، در پژوهش حاضر از روش مرور سیستماتیک یا نظام مند استفاده شده است، از روش نظام‌مند می‌توان مقوله‌های زیرپنابی پدیده مورد مطالعه را شناسایی، طبقه‌بندی و تلخیص نمود. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها در این روش مطالعات کتابخانه‌ای است. این پژوهش با مرور نظام مند 26 مقاله علمی پژوهشی ، 5 کتاب و 13 سایت مرجع و از طریق استفاده از پایگاه های داده خارجی همچون گوگل اسکولار، اسکوپوس و اسپرینگر انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده اهمیت و نقش فراگیر هوش مصنوعی در نظام های تعلیم و تربیت است. در زمینه آموزش با هوش مصنوعی، تعداد زیادی پروژه و سیستم موفق وجود دارد که بهبود فرآیند آموزش و یادگیری را تسهیل کرده‌اند. که با بررسی و مرور پژوش های انجام شده در این زمینه مواردی از جمله < OpenAI\'s GPT-3 in Education Dream Box Learning EDX و...مورد بررسی قرار گرفته اند و تاثیر گذاری هر کدام از این موارد بر نظام های آموزشی شرح داده شده اند.

کلمات کلیدی :
کیفیت آموزشی، هوش مصنوعی، نظام های آموزشی، مرور سیستماتیک


مشاهده مقاله
128
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۶ آبان ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۳ آذر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۱۵ اسفند ۱۴۰۲