دوره 5، شماره 49، تیر 1401، صفحات 320 - 347
نویسندگان : محمدرضا مردانه جهانتیغی * و خدیجه میر و الهه محمدزاده سرحدی و شیرین حیدری

چکیده :
در این پژوهش سعی داریم به بررسی رابطه شایستگی اجتماعی و مولفه‌های آن با پایستگی تحصیلی دانش آموزان شهر بنجار بپردازیم. از جامعه آماری معین و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از 130 نفر از دانش آموزان متوسطه دوم با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای گزینش نموده و مورد بررسی قرار گرفتند. فرض اصلی پژوهش بر این بود که شایستگی اجتماعی و مولفه‌های آن با پایستگی تحصیلی دانش آموزان شهر بنجار رابطه معناداری دارد در این پژوهش برای دریافت اطلاعات شایستگی اجتماعی از پرسشنامه شایستگی اجتماعی پرندین بر اساس مدل فلنر(1385؛1990) و برای دریافت اطلاعات پایستگی تحصیلی ﻣﻘﻴﺎس پایستگی تحصیلی(مارتین و مارش، 2008) استفاده شد. نتایج حاصله رابطه معنادار شایستگی اجتماعی و مولفه های آن را بر اساس پایستگی تحصیلی دانش آموزان تایید نمود.

کلمات کلیدی :
شایستگی اجتماعی، پایستگی تحصیلی، دانش آموزان، رابطه معنادار


مشاهده مقاله
37
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۴ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۶ تیر ۱۴۰۱