دوره 2، شماره 18، آذر 98، صفحات 127 - 134
نویسندگان : دکتر فرناز ابهرزنجانی * و دکتر حسن توزنده جانی

چکیده :
مقدمه: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که با هدف بررسي نقش ميانجي‌گرايانه جو عاطفی خانواده در رابطه ويژگي‌هاي خلق‌و‌خو با خود‌تخریبی نوجوانان دختر مبتلا به اختلال مصرف مواد انجام شد. روش: جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلال مصرف مواد بود كه در نیمه دوم سال 1396 به مراکز ترک اعتیاد در سطح شهر مشهد بودند و نمونه آماري اين تحقيق شامل 210 نفر از این دانش‌آموزان دختر بود كه به روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از چک لیست فعال‌سازی غیرفعال‌سازی صفات تایر (1989)، پرسشنامة جو عاطفي خانواده هيـل بـرن (1964) و پرسشنامه رفتارهای خودتخریبی اونس (1995) استفاده شد. یافته ها: نتایج حاکی از این بود که جو عاطفی خانواده در رابطه ويژگي‌هاي خلق‌و‌خو با خودتخریبی نوجوانان دختر مبتلا به اختلال مصرف مواد نقش ميانجي‌گرايانه دارد. همچنین، یافته‌ها حاکی از این بود که بین ويژگي‌هاي خلق‌و‌خو با خود‌تخریبی آزمودنی‌ها رابطه معناداری وجود دارد (05/0P>).

کلمات کلیدی :
جو عاطفی خانواده، ويژگي‌هاي خلق‌و‌خو، خود‌تخریبی، اختلال مصرف مواد