تاثیر بکارگیری رایانه در یادگیری زبان انگلیسی در بین دانش آموزان دختر شهرستان بویر احمد
تاثیر بکارگیری رایانه در یادگیری زبان انگلیسی در بین دانش آموزان دختر شهرستان بویر احمد
دوره 4، شماره 36، خرداد 1400، صفحه 137 - 129
نویسندگان : علی برهان کیس * و ایرج همتی نژاد

چکیده :
امروزه اهمیت یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبانی که یکی از زبانهای زنده و رایج در جهان بوده که بالغ بر چهارصد میلیون گویشور از آن به عنوان زبان مادری و در حدود هفتصد میلیون نفر به عنوان زبان دوم استفاده می کنند از یک طرف و تعدد مطالب علمی و ادبی که به این زبان نوشته شده است از طرف دیگر، بر کسی پوشیده نیست. از دیدگاهی دیگر وارد شدن رشته های جدید علمی به دانشگاه ها و دیگر مراکز آموزش عالی ، مانند الکترونیک ، برق ، و کامپیوتر که اکثریت واژگان موجود در آنها از زبان انگلیسی گرفته شده و در حال حاضر معادل رایجی برای آنها در زبان فارسی موجود نمی باشد و نیز ضرورت دسترسی به منابع علمی و آموزشی معتبر در این رشته ها ، اهمیت یادگیری این زبان را جند برابر کرده است.در این پژوهش به منظوریافتن تاثیر بکارگیری رایانه در یادگیری زبان انگلیسی از بين دانش آموزانی که نمره آنان بین 50-40 بود به طور تصادفی 60 نفر انتخاب شدند واین تعداد به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند، آزمودنی های گروه اول ( گروه آزمایش) در معرض روش تدریس با رایانه و آزمودنی های گروه دوم ( گروه کنترل) در معرض روش تدریس سنتی قرار گرفت. در پایان برای کلیه آزمودنی ها ی دو گروه ، آزمون یکسانی ( آزمون پایان ترم) اجرا شد. پس از اجرای آزمون و مرتب کردن داده ها برای تجزیه و تحلیل سئوالات پژوهش از روشهای آماری استنباطی ( آزمون t برای دو میانگین مستقل) استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که: بکارگیری رایانه درپیشرفت یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان تاثیر دارد.

واژگان کلیدی :
رایانه، زبان انگلیسی، دانش آموزان، یادگیری