دوره 5، شماره 53، آبان 1401، صفحات 207 - 222
نویسندگان : سعید بلوچ * و زهره بلوچ

چکیده :
تکیه بر معنویات می تواند مدارس موجب تضمین سلامت عقیدتی مردمان جامعه شود، عقیده مندی و پایبندی به عقاید و معنویات موجب رشد و تعالی جامعه می شود، انسان معنوی و معتقد انسانی سالم و بدور از ناپاکی هاست.معنویات نه تنها در مبحث عقاید دینی مطرح می باشد ، بلکه در همه زمینه های زندگی مادی و حیات اخروی مورد توجه می باشد. از این رو سعی داریم به بررسی رابطه هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس دین و زندگی بپردازیم ،در این پژوهش که از نوع توصیفی کاربردی است ، با روش نمودنه گیری تصادفی ساده از جامعه آماری معین با استفاده از فرمول کوهن تعداد 70 نفر دانش آموز متوسطه دوم پسرانه آموزش و پرورش شهرستان سرباز برای جامعه آماری انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها میدانی از پرسشنامه استاندارد هوش معنوي كينگ (SISRI-24)( به نقل از رضایی، 1393) استفاده شد و نمرات دین و زندگی دانش آموزان در نوبت دوم مد نظر قرار گرفت.یافته های پژوهش نشان داد هوش معنوی و مولفه های آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس دین و زندگی متوسطه دوم پسرانه شهرستان سرباز رابطه معنی داری دارد.

کلمات کلیدی :
هوش معنوی، معنویات، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان


مشاهده مقاله
21
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۲ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۱