دوره 5، شماره 49، تیر 1401، صفحات 158 - 170
نویسندگان : سیّدمحمّدحسن هاشمی و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
موضوع مبانی فلسفه‌ سیاسی حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) یک بحث تخصصی و زیر بنایی است که تحت یک عنوان کلی به نام علوم سیاسی همواره مورد بحث قرار گرفته است. بیان این موضوع به جهت اهمیت قابل توجه آن در مباحث دانش سیاسی و به عبارتی سیاست شناسی اسلامی است. گرچه این بحث تا به حال به صورت تخصصی در قالب یک تحقیق علمی ارائه نشده و همواره محدود به سطور کتب و تحت عنوان مبانی اندیشه سیاسی آمده است، اما باید گفت این تحقیق در پی آن است که مبانی فلسفه‌ سیاسی آیت الله خامنه‌ای را به شکل منظم و تحت یک تفکر سیاسی عقلانی مورد بحث و بررسی قرار دهد تا موجب فهم و درک بهتر خواننده‌ آن شود. ماحصل آن نیز نظم بسیار دقیق نظام عقلانی _ سیاسی حضرت آیت الله خامنه‌ای است که شرح و توضیح داده شده و به صورت یک نظام فکری منظم و دقیق معرفی شده است . این پژوهش در پی‌ بررسی تک تک این مسائل با یک روش تطبیقی _ تحلیلی بر مبنای یک رویکرد عقلانی و مستدل است تا بتواند این موضوع را به سر منزل مقصود خود که همان بنیاد و مبنای فلسفه‌ سیاسی آیت الله خامنه‌ای طبق یک نگاه قرآن بنیان و سنت محور است برساند.

کلمات کلیدی :
فلسفه سیاسی، مبانی فلسفه سیاسی آیت الله خامنه‌ای، هستی شناسی، انسان شناسانه، فرجام گرایی


مشاهده مقاله
120
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۵ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۶ تیر ۱۴۰۱