دوره 7، شماره 71، اردیبهشت 1403، صفحات 70 - 85
نویسندگان : میترا ترکی * و جلال کلانتری

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‌های دلبستگی، سلامت روان و رضایت زناشویی مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی و مادران کودکان عادی شهر آبادان در سال 1402-۱۴۰۱ انجام شد. به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش از میان کلیه مادران دارای کودک عادی و مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی شهر آبادان نمونه‌ای به حجم 100 نفر (50 نفر مادر دارای کودک عادی و 50 نفر مادر دارای کودک کم‌توان ذهنی) با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه که شامل پرسشنامه‌های سبک‌های دلبستگی کولینز و رید (RAAS)، پرسشنامه سلامت روان (G.H.Q-28) و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ بود استفاده شد. داده‌های پژوهش از طریق آزمون‌های آماری تحلیل واریانس تک متغیره و تحلیل واریانس چند متغیره با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS ویرایش 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک‌های دلبستگی، سلامت روان و رضایت زناشویی مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی و مادران کودکان عادی تفاوت معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی :
سبک‌های دلبستگی، سلامت روان، رضایت زناشویی، مادران کودکان کم‌توان ذهنی و مادران کودکان عادی


مشاهده مقاله
224
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ آبان ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۴ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳