دوره 6، شماره 69، اسفند 1402، صفحات 63 - 73
نویسندگان : محمد مرادی کانی باغی * و مجید آزاد

چکیده :
کرامت انسانی برگرفته از معارف قرآن و عترت ،جایگاه ویژه‌ای در روابط اجتماعی و فردی همه مسلمانان دارد. کرامت انسانی را اگر ذاتی بدانیم، موهبتی است الهی و اگر اکتسابی تلقی کنیم که در سایه تقوا و استعدادهای خدادادی تجلی می یابد، دستاوردی بزرگ برای هر جامعه انسانی است. در جامعه‌ای که برخورد کرامت آمیز نهادینه شود نتیجه‌ای جز حرمت انسان‌ها در برنخواهد داشت و دستاورد جامعه غیر کریمانه در نهایت تحقیر انسان‌ها خواهد بود.یکی از مأموریت‌های مهم انبیا، یادآوری و زنده کردن حس کریمانه زیستن به انسان است. کتاب آسمانی ما و اهل‌بیت، بزرگ‌ترین منادیان کرامت انسانی بودند. کرامتی چند ساحتی که در همه ابعاد زندگی اجتماعی و فردی انسان جریان دارد.

کلمات کلیدی :
کرامت انسان، جامعه کریمانه، کرامت، تکریم.


مشاهده مقاله
467
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۱ دی ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۱۵ اسفند ۱۴۰۲