دوره 5، شماره 49، تیر 1401، صفحات 287 - 302
نویسندگان : مژگان فریدون نژاد *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد انجمن¬های اولیاء و مربیان مدارس ناحیه3 آموزش و پرورش استان اصفهان از دیدگاه اولیاء ومربیان انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل اعضاء انجمن اولیاء و مربیان مدارس انتخاب شده در ناحیه3 آموزش و پرورش استان اصفهان به تعداد1860 نفر می باشد. نمونه مورد مطالعه با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه از میان جامعه آماری به تعداد276 نفر انتخاب گردید. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفت و پایایی ابزار پس از اجرای آزمایشی بین 30 نفر از جامعه آماری و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 95/0 برآورد شد. نتایج به دست‌آمده نشان داد که: عملکرد انجمن اولیاء و مربیان در انتخابات و تشكيل جلسات و شوراهای مدرسه، ساماندهي و جلب مشاركت ها و همكاري هاي مالي و غيرمالي، فوق برنامه‌ها و مناسبت ها، آموزش هاي ارائه شده، خدمات راهنمايي و مشاوره، بهداشتی و پزشکی و ساير موارد بیش از حد متوسط بوده است.

کلمات کلیدی :
آموزش و پرورش، ارزیابی، انجمن اولیاء و مربیان، عملکرد، مدرسه


مشاهده مقاله
327
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۱ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۶ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۶ تیر ۱۴۰۱