راهبرد های پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات فرهنگی مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی
راهبرد های پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات فرهنگی مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی
دوره 2، شماره 20، بهمن 98، صفحه 69 - 76
نویسندگان : زینب نصیری زرندی * و نگین علی اکبری

چکیده :
شناخت و درک هرچه بیشتر آینده و ناشناخته هایی که فراروی انسان ها و جوامع بشری قرار دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. از آن جایی که نظام آموزش و پرورش یکی از محوری ترین و تعیین کننده ترین نهاد های اجتماعی در ارتقای فرهنگ جامعه به حساب می آید، ضروری است برای رویارویی با تهدیداتی که در پیش روی این نظام استولي يک مقدمه تلقي نمي گردد. از پدافند غیرعامل بهره گیرد. پدافند غیرعامل عنصری است پویا و متحرک، لذا می تواند در اولویت های علمی و پژوهشی قرار گیرد. هدف این مقاله برقراری یک ارتباط منطقی میان راهبردهای پدافند غیرعامل و تهدیدات فرهنگی است. در این مقاله سعی گردیده است با استفاده از روش کتابخانه ای ضمن مرور کلی بر مفاهیم اساسی و مبحث آینده پژوهی، به تهدیدات فرهنگی پیش روی مدارس اشاره شود و سپس پیشنهادات و راهکارهایی برای مقابله با این تهدیدات ارائه گردد.

واژگان کلیدی :
پدافندغیرعامل، تهدید، فرهنگ، آینده پژوهی