دوره 1، شماره 5، آبان 97، صفحات 1 - 8
نویسندگان : آرش مرادیان * و داود نوری زاد

چکیده :
یکی از جنبه هایی که توجه خاص علمای تعلیم و تربیت و روان شناسان را به خود جلب نموده سالهای اولیة زندگی کودک است. چه در این سنین است که چهار چوب اصلی شخصیت کودک پی‏ریزی می شود و در مراحل بعدی رشد و تکامل می یابد. این مساله باعث گردید که به تعلیم و تربیت کودک در سنین پیش از دبستان با دیدی عمیق و علمی نگاه شود و کودک به عنوان رکن اساسی تعلیم و تربیت پیش از دبستان مورد توجه متخصصان و مسئولان تربیتی قرار گیرد. از طرفی کودکان بزرگترین ثروت هر کشور محسوب می شوند و امروز تردیدی وجود ندارد که سرمایه گذاری در راه تامین سعادت و رفاه اطفال و تعلیم و تربیت آنان از سرمایه گذاری در هر رشتة دیگری سودمند تر و نتیجه بخش تر است. به طور کلی سالهایی را که کودکان در مهد کودک یا آمادگی می گذرانند از حساس ترین دوران زندگی آنان محسوب می شود و مخصوصاً از لحاظ ساختن مهارت های آنها بسیار حائز اهمیت است. از این رو در تحقیق حاضر، به لحاظ اهمیت موضوع به بررسی و بازکاوی آموزش های پیش دبستانی و نقش آن در رشد مهارت های کودکان پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :
آموزش، پیش دبستانی، کودکستان، مهارت، کودک