رابطه ی بین فراشناخت با بهزیستی روانشناختی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه ی دو شهر خرم آباد
رابطه ی بین فراشناخت با بهزیستی روانشناختی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه ی دو شهر خرم آباد
دوره 4، شماره 36، خرداد 1400، صفحه 64 - 54
نویسندگان : جواد بیرانوند * و سمیرا شکری

چکیده :
هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین فراشناخت با بهزیستی روانشناختی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه ی دو شهر خرم آباد انجام شد. روش تحقیق: نمونه پژوهش شامل 1294 نفر دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه ی دو شهر خرم آباد در سال تحصیلی 1399-1398 می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های آگاهي فراشناخت، بهزیستی روانشناختی و انگیزه پیشرفت تحصیلی استفاده گردید، ضریب پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 881/0، 934/0و867/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌ آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد، بین فراشناخت، دانش شناختی و تنظیم فراشناختی با انگیزه پیشرفت، بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه ی دو شهرستان خرم آباد رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد ابعاد دانش شناختی و تنظیم فراشناختی توانایی پیش بینی بهزیستی روانشناختی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه ناحیه ی دو شهرستان خرم آباد را دارند.

واژگان کلیدی :
فراشناخت، بهزیستی روانشناختی، انگیزه پیشرفت.