دوره 1، شماره 5، آبان 97، صفحات 9 - 19
نویسندگان : قدرت ایمانی زاده * و فاطمه ملک احمدی

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش الگویی معلم در افزایش تاب آوری و تحمل دانش آموزان بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی بندورا و همچنین ارائه راهکارهایی ساده جهت کمک به افزایش تاب آوری و تحمل آنان است. کنار آمدن موفقیت آمیز فرد با عوامل استرس زا و موقعیت های دشوار، تاب آوری نامیده می شود(مک کویین ، 1996). محققانی همچون استرنبرگ بر آموختنی بودن تاب آوری تاکید ورزیده اند و از سویی دیدگاه یادگیری اجتماعی بندورا بر نقش الگو ها در شکل گیری رفتار تاکید دارند. پر واضح است یکی از مهترین و تاثیر گذار ترین الگوها در شکل دادن رفتار و صفات دانش آموزان، معلمان هستند که می توانند با رفتار و گفتار خود در همه زمینه ها از جمله افزایش تاب آوری و تحمل دانش آموزان موثر باشند. در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی نقش الگویی معلم در افزایش تاب اوری ، راهکارهایی ساده و عملی که منجر به افزابش تاب آوری و تحمل دانش آموزان می شود معرفی شود.

کلمات کلیدی :
تاب آوری ، یادگیری اجتماعی، الگو