دوره 5، شماره 49، تیر 1401، صفحات 310 - 319
نویسندگان : مهدی پوراصغر * و مصطفی رئیسی و ميثم کرد

چکیده :
اين پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری مدل ماتريكس با و بدون هیپنوتیزم بر اضطراب و افسردگی بیماران وابسته به متامفتامین انجام شده است. اين تحقيق از نوع نیمه آزمايشي با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون است. در این پژوهش 26 مرد وابسته به متامفتامین که به صورت غیر تصادفی از بین مراجعین در دسترس انتخاب شدند، به شکل تصادفی در دو گروه آزمایشی 13 نفر قرار داده شدند. این افراد که حداقل 18 ماه از سوءمصرف شان به این ماده می‌گذشت به مدت دو هفته تحت درمان بستری با داروهای روان‌پزشکی قرار گرفتند و پس‌ازآن با معیارهای ورود به پژوهش تحت رواندرمانی قرار گرفتند. در گروه آزمایشی 1 درمان‌جویان به مدت 24 جلسه تحت روان درمانی به شیوه شناختی – رفتاری مدل ماتریکس قرار گرفتند و گروه آزمایشی 2 طی 24 جلسه تحت رواندرمانی ماتریکس هیپنوتیزمی هم زمان قرار گرفتند. در هر دو گروه بیماران با پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر يك هفته قبل از شروع روان درمانی و همچنین بلافاصله بعد از پایان جلسات مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها به كمك روش آماري كوواريانس، کای دو و آزمون U مان - ویتنی براي هر دو گروه مستقل تحليل شدند. يافته¬ها نشان داد که درمان مدل ماتریکس به طور معناداري در کاهش اضطراب و افسردگی بیماران وابسته به متامفتامین تحت درمان موثر است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که درمان شناختی – رفتاری مدل ماتریکس در بهبود اضطراب و افسردگی بیماران همزمان با افزوده شدن درمان هیپنوتیزمی افزایش می¬یابد.

کلمات کلیدی :
ماتریکس، هیپنوتیزم، اضطراب، افسردگی، متامفتامین


مشاهده مقاله
331
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۸ مهر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۸ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۶ تیر ۱۴۰۱