مدلی در توسعه شایستگی مدیران با رویکرد آینده پژوهی در سازمان های آموزشی
مدلی در توسعه شایستگی مدیران با رویکرد آینده پژوهی در سازمان های آموزشی
دوره 2، شماره 15، شهریور 98، صفحه 1 - 16
نویسندگان : محمد مهدی حسینی * و جواد طالب پور و ایوب باقری

چکیده :
هدف اصلی پژوهش، ارائه مدلی کاربردی برای توسعه شایستگی مدیران با رویکرد آینده پژوهی در سازمان های آموزشی آموزش و پرورش استان البرز بوده است . پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر نوع پژوهش توسعه ای بود. جامعه پژوهش حاضر در دو بخش کیفی و کمی و در چهار مرحله (شامل بررسی اسناد و مدارک، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در مرحله ی بعد، مدیران سازمان های آموزشی وابسته به آموزش و پرورش استان البرز در مرحله ی سوم به تعداد 1168 نفر و در مرحله ی چهارم مدیران اداره کل و مناطق 8 گانه آموزش و پرورش استان البرز) مورد بررسی قرار گرفت. برای نمونه گیری در مرحله ی اول تعداد 5 نفر از هیئت علمی دانشگاه ها، برای مرحله سوم 133 نفر از مدیران و در مرحله ی چهارم 49 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بود از پرسشنامه ای محقق ساخته با 73 پرسش. روایی صوری و محتوی توسط اساتید مربوطه تایید گردید و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای آزمون محقق ساخته 86/0 محاسبه شد. داده ها با استفاده از تحلیل محتوا به شیوه ی مقوله بندی و آزمون تحلیل بار عاملی اکتشافی- تأییدی با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. تجزیه و تحلیل و نتایج حاصله نشان داد که عوامل مؤثر در شایستگی های مدیران را می توان در سه عامل شایستگی های مدیریتی (محوری)، شایستگی های گروهی و شایستگی های فردی مقوله بندی نمود.

واژگان کلیدی :
شایستگی های مدیران، شایستگی های مدیریتی (محوری)، شایستگی های گروهی و شایستگی های فردی