دوره 4، شماره 39، شهریور 1400، صفحات 262 - 249
نویسندگان : سیما مقدم نیا * و میترا جعفری و معصومه مرتضی زاده علافی و خلیل راه نو

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی در دانشگاه تبریز است که به روش توصیفی از نوع پیمایشی اجرا شد. جامعه آماري کلیه کارکنان دانشگاه تبریز است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق 20 نفر از صاحب‌نظران بررسی و پایایی آن نیز با استفاده از آلفاي کرونباخ محاسبه و ضریب 78/0 به دست آمد. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به‌منظور بررسی نقش فن‌آوری ارتباطات در مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های آموزشی از آزمون تی یک متغیره استفاده گردید. نتایج به‌دست‌آمده نشان داده، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های آموزشی در ابعاد و مؤلفه‌های، شایستگی، حق انتخاب، انگیزش و جذب و به‌کارگیری منابع انسانی در سازمان‌های آموزشی مؤثر است.

کلمات کلیدی :
فناوری، منابع انسانی، پرسشنامه، انگیزش