دوره 5، شماره 49، تیر 1401، صفحات 117 - 127
نویسندگان : خدیجه خالدی * و پریسا خالدی و علیرضا خالدی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی روش‌های تدریس مستقیم، غیرمستقیم و ترکیبی بر عملکرد دانش‌آموزان در درس ریاضی دوره ابتدایی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر لردگان در سال 1397-98 بود. نمونه پژوهش شامل 60 دانش‌آموز (15 نفر گروه آموزش مستقیم، 15 نفر گروه آموزش غیرمستقیم، 15 نفر آموزش ترکیبی و 15 نفر گروه گواه) بودند که با روش خوشه‌ای انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند. بدین ترتیب که ابتدا از بین مدارس مختلف شهر لردگان به‌صورت تصادفی چند مدرسه انتخاب شدند. سپس از بین دانش‌آموزان کلاس چهارم مدارس، با مصاحبه با معلمان و مراجعه به کارنامه توصیفی دانش‌آموزان، دانش‌آموزانی که عملکرد ریاضی پایینی داشتند انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در گروه‌ها قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس گویه‌های کارنامه توصیفی ساخته شده بود. نتایج در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد بین اثربخشی روش‌های تدریس مستقیم، غیرمستقیم و ترکیبی در عملکرد دانش‌آموزان در درس ریاضی دوره ابتدایی تفاوت معنادار وجود دارد. روش تدریس ترکیبی در مقایسه با روش تدریس مستقیم و غیرمستقیم اثربخشی بیشتری بر عملکرد ریاضی داشته است؛ همچنین روش تدریس مستقیم در مقایسه با روش تدریس غیرمستقیم نیز اثربخشی بیشتری داشته است.

کلمات کلیدی :
روش تدریس مستقیم، روش تدریس غیرمستقیم، روش تدریس ترکیبی، عملکرد ریاضی.


مشاهده مقاله
35
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۶ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۴ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۶ تیر ۱۴۰۱