دوره 5، شماره 49، تیر 1401، صفحات 128 - 138
نویسندگان : رضا حیدری فرد * و ندا رستمی و نسترن شیرخانی

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه فضیلت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با اشتیاق شغلی معلمان ابتدایی شهرکامیاران انجام شد. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی -همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر کامیاران به تعداد 300 نفر تشکیل دادند، که نمونه آماری با استفاده جدول کرجسی و مورگان (1970) تعداد 185 نفر تعیین گردید و با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی متناسب با حجم از هر دو گروه زن و مرد انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه‌های استاندارد فضیلت سازمانی کامرون و همکاران (2004)، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) و پرسشنامه اشتیاق شغلی شوفلی و همکاران (2002) مورد استفاده قرار گرفت. پایایی آن‌ها نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل با استفاده از نرم‌افزار SPSS-24 انجام شد. نتایج نشان داد که بین فضیلت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با اشتیاق شغلی معلمان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین ابعاد فضیلت سازمانی، خوش بینی به‌تنهایی توانسته است 21 درصد از تغییرات متغیر اشتیاق شغلی را به خود اختصاص دهد و از بین ابعاد کیفیت زندگی کاری نیز مؤلفه های یکپارچگی و انسجام اجتماعی و شرایط کاری ایمن و بهداشتی 22درصد از تغییرات متغیر اشتیاق شغلی را به خود اختصاص داده اند. در پایان بر اساس یافته‌ها پیشنهادهایی جهت افزایش اشتیاق شغلی معلمان ارائه شد.

کلمات کلیدی :
اشتیاق شغلی، فضیلت سازمانی، کیفیت زندگی کاری، معلمان مدارس ابتدایی


مشاهده مقاله
43
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۳ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۱ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ تیر ۱۴۰۱