دوره 4، شماره 41، آبان 1400، صفحات 128 - 121
نویسندگان : فرشید خدرلو *

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتیاد به نرم افزارهای پیام رسان با افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان زنجان در سال تحصیلی99-98می باشد.پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی،همبستگی می باشد.جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان زنجان(پردیس شهید بهشتی و الزهرا) که تعداد آن ها برابر با 929 نفر می باشند.نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران129 نفر به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. برای گرد آوری اطلاعات از دو ابزار پرسشنامه، آزمون اعتیاد به پیام رسان های اجتماعی محقق ساخته که روایی آن به صورت صوری در اختیار چند تن از اساتید قرار گرفت و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ75/0 برآورد گردید، ابزار بعدی پرسشنامه افت تحصیلی که توسط منبع مدیران آموزشی(2016) تهیه گردید، که روایی آن نیز صوری بوده و پایای آن از طریق آلفای کرونباخ 82/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss22استفاده گردید.یافته های پژوهش نشان داد که بین نرم افزارهای پیام رسان وافت تحصیلی(p<%05)رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی :
اعتیاد به نرم افزار، پیام رسان اجتماعی، افت تحصیلی، دانشگاه فرهنگیان