دوره 5، شماره 49، تیر 1401، صفحات 388 - 410
نویسندگان : مریم کیا *

چکیده :
این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین آگاهی معنوی با رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان انجام شد. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان به تعداد ۲۸۷ نفر بودند. با استفاده از جدول مورگان 165 نفر با روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار این تحقیق شامل پرسشنامه آگاهی معنوی عبدالله زاده و همکاران(1387)، پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی اورگان و کانوسکی(1996) و پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد(1980) بود. نتایج با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین آگاهی معنوی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان رابطه مثبت معناداري وجود دارد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی در متغیر آگاهی معنوی هر دو مولفه درک و ارتباط با سرچشمه هستی، و زندگی معنوی با هسته درونی سهمي از رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را تبيين می نمايند. به این ترتیب در مدل رگرسیونی، بعد درک و ارتباط با سرچشمه هستی، بیشترین سهم را در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارد. همچنین بررسی ها نشان داد که بین آگاهی معنوی با فرهنگ سازمانی کارکنان نیز رابطه مثبت معناداري وجود دارد. تحلیل رگرسیونی نشان داد که در متغیر آگاهی معنوی مولفه های درک و ارتباط با سرچشمه هستی و زندگی معنوی با هسته درونی سهمي از فرهنگ سازمانی کارکنان را تبيين می نمايند. به این ترتیب در مدل رگرسیونی، بعد درک و ارتباط با سرچشمه هستی بیشترین سهم را در پیش بینی فرهنگ سازمانی کارکنان دارد. بنابراین آگاهی معنوی می تواند نقش موثری در ارتقا رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی کارکنان داشته باشد.

کلمات کلیدی :
آگاهی معنوی، رفتار شهروند سازمانی، فرهنگ سازمانی


مشاهده مقاله
688
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۳ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۷ تیر ۱۴۰۱