دوره 2، شماره 18، آذر 98، صفحات 151 - 164
نویسندگان : سکینه خسروی *

چکیده :
هدف اصلی پژوهش، بررسی رابطه‏ ی ابعاد کمالگرایی مادران با تعلل‏ ورزی و اضطراب امتحان دانش ‏آموزان دختر دوره‏ ی متوسطه‏ ی اول شهر نورآباد ممسنی بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ‏‏ی آماری پژوهش، شامل 1127 نفر از دانش ‏آموزان دختر دوره ‏ی متوسطه‏ ی اول شهر نورآباد بود که براساس جدول مورگان، 285 نفر از آن‏ها به عنوان نمونه‏ انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ‏ی‏ کمال گرایی هیل و همکاران (2004)، پرسشنامه‏‏ ی تعلل ‏ورزی تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984)، و پرسشنامه ‏ی‏ اضطراب امتحان فریدمن (1997)، بود. نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که در سطح معناداری 01/0 بین ابعاد کمال گرایی مثبت با تعلل ‏ورزی تحصیلی و اضطراب امتحان دانش ‏آموزان همبستگی منفی و معنادار و بین ابعاد کمالگرایی منفی با تعلل‏ ورزی تحصیلی و اضطراب امتحان دانش ‏آموزان همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت. در مجموع، یافته‏ ها حکایت از آن داشت که افزایش کمال گرایی سازگار منجر به کاهش تعلل‏ ورزی‏ و اضطراب ‏امتحان دانش ‏آموزان می‏ شود ولی افزایش کمال گرایی ناسازگار (منفی) منجر به افزایش تعلل‏ ورزی و اضطراب امتحان دانش ‏آموزان می ‏شود.

کلمات کلیدی :
کمال گرایی مادران، تعلل‏ ورزی تحصیلی، اضطراب امتحان، دانش ‏آموزان، نورآباد ممسنی