چالش های برنامه درسی در محیط یادگیری الکترونیکی
چالش های برنامه درسی در محیط یادگیری الکترونیکی
دوره 3، شماره 31، دی 99، صفحه 98 - 77
نویسندگان : رسول بختیاری * و روشنک شیخ بابایی

چکیده :
با توجه به نبود مطالعه و پژوهش در ارتباط با چالش ها و بازتاب های فضای مجازی در حوزه برنامه درسی، هدف پژوهش حاضر بررسی مسائل، چالش ها و بازتاب های فضای مجازی در حوزه ی برنامه درسی است. فضای مجازی به عنوان یک ابرمتن کنار برنامه درسی در زندگی روزمره یادگیرندگان نقشی روزافزون و تأثیرگذار پیدا نموده است. از این رو برنامه درسی به عنوان قلب فعالیت های آموزش و پرورش، از مهمترین عناصری است که مستلزم تحول متناسب با شرایط جدید است. برنامه های درسی به عنوان یکی از اجزاء بسیار مهم تعیین کننده ی نظام آموزشی به تبع این تحولات نیز تحت تأثیر قرار می گیرند و از ویژگی های خاص برخوردار می گردند.

واژگان کلیدی :
آموزش مجازی، برنامه درسی، چالش ها و بازتاب ها، فضای مجازی