دوره 4، شماره 41، آبان 1400، صفحات 203 - 191
نویسندگان : نجمه قربانی * و سهیلا ایزدی

چکیده :
یکی از ارکان اساسی در رشد و توسعه همه جانبه، به ویژه توسعه اجتماعی و فرهنگی کشورها آموزش و پرورش می باشد. آموزش و پرورش دارای دوره های آموزشی مختلفی است و مهمترین و حساس ترین دوران آموزشی، دوره آموزش ابتدایی است. با تدوین این مقاله سعی بر ایجاد بستری در جهت تغییر نگرش ها و اصول اولیه آموزش شده، تا با تکیه بر چهارچوب درسی به بازنگری حروف الفبا پرداخته شود. هدف این تحقیق تحولی در راستای کاربرد تصویرسازی در شکوفایی استعداد های نو آموزان و رشد و بهبود فرآیند آموزش عمومی است؛ همچنین سعی شده است از دید خلاق نو آموز در جهت یادگیری مستمر حروف استفاده شود وبه تصویر سازی آموزشی و عوامل موثر درآن پرداخته شده است، به این معنا که تصویر ساز تا چه اندازه به آن توجه داشته و میتواند نقش موثری در ارائه تصاویر داشته باشد.

کلمات کلیدی :
تصویرسازی، تایپوگرافی، آموزش، حروف فارسی، کودکان، آموزش، خلاقیت، پوشاک