دوره 6، شماره 68، بهمن 1402، صفحات 60 - 69
نویسندگان : صدیقه مهدویان پور * و احمد عباسی دره بیدی

چکیده :
هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های فراروی نشاط تحصیلی دختران از دیدگاه دانشجویان دختر است. روش پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناسانه است. اطلاعات از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری و تحلیل به شیوه تحلیل محتوای تفسیری انجام شد. جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان هستند که در سال تحصیلی 1402-1403 مشغول به تحصیل بوده که به شیوه نظری و هدفمند، با توجه به اشباع داده ها 20 نفر از آنان نمونه گیری و مورد مصاحبه ها قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل داده ها نشان داد که مهم ترین چالش های نشاط تحصیلی دختران در 4 مضمون کلی با عنوان چالش های فردی 10 زیر مضمون)، چالش های مرتبط با خانواده ( 7زیر مضمون)، چالش های مربوط دانشگاه و محل تحصیل ( 6 زیر مضمون)، چالش های مربوط محیط و جامعه ( 7 زیر مضمون) که مانعی در انگیزه و ارتقای کیفیت و شادکامی تحصیلی هستند و لازم است تا در این رابطه تدابیر و راهکارهای مناسبی اندیشیده شود.

کلمات کلیدی :
نشاط تحصیلی، چالش ها، آموزش، دانشجویان دختر، دانشگاه آزاد


مشاهده مقاله
97
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۲ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۱ آذر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۷ بهمن ۱۴۰۲