دوره 5، شماره 53، آبان 1401، صفحات 223 - 235
نویسندگان : راضیه کدئی * و مریم کدئی و زهرا امینی و حسن ذورقی پاکدل

چکیده :
اضطراب اجتماعی مهمترین چالش کودکان و نوجوانان در عصر کنونی برای تطبیق شخصیت خود با محیط پیرامون را داشته و به دلیل استفاده مدام از فضای مجازی و کاهش شدید تعاملات اجتماعی در تمامی سطوح زندگی با این پدیده روبه رو هستند. در این پژوهش که از نوع کاربردی و به روش پیش آزمون و پس آزمون اجرا شده است با شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای ساده از تعداد 60 نفر از دانش آموزان متوسطه اول پسرانه شهرستان زهک با استفاده از مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز (1987) داده ها در دو مرحله قبل و بعد از اجرای برنامه آموزش مهارت های مدیریت هیجان نمرات جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته های پژوهش نشان داد برنامه آموزش مهارت های مدیریت هیجان در کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان موثر است.

کلمات کلیدی :
اضطراب اجتماعی، آموزش، مدیریت هیجان، دانش آموزان


مشاهده مقاله
31
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۳ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۵ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۱