بررسی مروری سبک های هویتی با رابطه والدی- فرزندی کودکان و نوجوانان
بررسی مروری سبک های هویتی با رابطه والدی- فرزندی کودکان و نوجوانان
دوره 4، شماره 40، مهر 1400، صفحه 165 - 146
نویسندگان : بی بی سونا بهلکه و شهلا غیوری اردهائی * و مانا مرادعلیان و رقیه ممشلی

چکیده :
زمینه و هدف : همواره خانواده نقش مهم و هستی بخش در رشد فرزندان داشته و یکی از مهم ترین محیط های موثر بر شکل گیری هویت و کیستی افراد به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر بررسی مروری سبک های هویتی با رابطه والدی- فرزندی کودکان و نوجوانان بود.روش : روش تحقيق پیمایش است که با استفاده از با استفاده از کلید واژه های هویت و رابطه والد- فرزندی در پایگاهی اطلاعاتی فارسی و انگلیسی نظیر ایران داک،ایران مدکس، سید، مگ ایران ، گوگل اسکالر و ساینس دایرکت و ... بین سال های 1380 تا 1399 با انتخاب 45 مقاله مرتبط بررسی و انتخاب شد. یافته : در حوزه ی هویت مقیاس های اطلاعاتی، هنجاری، سردرگم اجتنابی، ملی، دینی، فردی و اجتماعی و جنسی و در حوزه ی رابطه والد- فرزند شاخص های سبک های فرزند پروری و تعامل مادر با فرزند و تعامل پدر با فرزند مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل پژوهش انجام شده نشان داد که در حوزه هویت بیشترین میزان تطابق مربوط به هویت دینی (40 درصد) و در حوزه رابطه والد- فرزند تعامل مادر با فرزند(20 درصد) بررسی شده است. نتیجه گیری : از بین سبک های هویتی ، هویت دینی، هویت اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم اجتنابی، هویت ملی در مقالات بیشتری گزارش شده بود. در مقیاس روابط والد- فرزندی بیشترین بررسی ها مربوط انسجام در تعامل مادر و فرزند و سپس انواع حمایت ها می باشد. اعتقاد به (خدا، قرآن، نبوت، معاد) به دلیل جامعیت و اهمیت موضوعات آن در زندگی هر یک از انسان ها، در بیشتر دوره های آموزشی، مشاوره ای و مطالعات پژوهشی در نظر گرفته می شود.

واژگان کلیدی :
هویت، رابطه والد فرزند، کودک، نوجوان