دوره 5، شماره 54، آذر 1401، صفحات 159 - -1171
نویسندگان : فاطمه نورانی * و محمد محمدی پور

چکیده :
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی برازش مدل پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس عزت نفس با نقش میانجی کمال گرایی مثبت و منفی و ارزیابی شکست در عملکرد دانش آموزان دختر 13-16سال بوده است. روش: جامعه آماری این پژوهش شامل جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش آموزان دختر 13-16 سال مدارس شهرستان درگز در سال تحصیلی 1400-1401 بود. نمونه گیری تصادفی خوشه ای و شامل 300 دانش آموز تشکیل دادند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل محاسبه معدل سال تحصیلی 1400-1401 برای سنجش پیشرفت تحصیلی، استفاده از پرسشنامه عزت نفس دانش آموزان60 سوالی پپ و همکاران)، پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تریShort. داده ها با استفاده از نرم افزار آمار25 Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدل یابی معادلات ساختاری جهت تحلیل داده ها استفاده گردید.یافته ها: مدل پیشنهاد شده از طریق مدل یابی معادلات ساختاری بررسی شد. مدل ساختاری تحقیق دارای برازش بود. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن بود کمال گرایی مثبت و منفی و ارزیابی شکست در عملکرد بین پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر 13-16 سال، نقش میانجیگری دارد. پیشنهاد می شود این پژوهش بر روی جمعیت های دیگر اجرا شود.

کلمات کلیدی :
پیشرفت تحصیلی، عزت نفس، کمال گرایی مثبت، کمال گرایی منفی، ارزیابی شکست در عملکرد


مشاهده مقاله
199
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۲ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ آذر ۱۴۰۱