دوره 5، شماره 49، تیر 1401، صفحات 22 - 32
نویسندگان : احمد حویزاوی * و فاطمه کرملاچعب و ندا طبش

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی ادراک از محیط کلاس درس و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر اهواز بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. شرکت کنندگان در این پژوهش 250 نفر از دانش آموزان دوره ابتدایی شهر اهواز بودند، که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش مقیاس ادراک از محیط مدرسه فراسر و همکاران (1996)، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی موریس (2001) و مقیاس عملکرد تحصیلی درتاج (1383) بودند. برای بررسی روایی و پایایی این ابزارها از روش همسانی درونی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، همچنین برای بررسی داده ها از روش آماری همبستگی و رگرسیون چندگانه همزمان با استفاده از نرم-افزار spss24 استفاده شد. یافته نشان داد که بین ادراک از محیط کلاس درس و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. در نهایت نتایج رگرسیون چندگانه همزمان نشان داد که ادراک از محیط کلاس درس و خودکارآمدی تحصیلی به صورت مثبت با عملکرد تحصیلی رابطه دارند.

کلمات کلیدی :
ادراک از محیط کلاس درس، خودکارآمدی تحصیلی، عملکرد تحصیلی


مشاهده مقاله
44
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۲ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۵ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ تیر ۱۴۰۱