دوره 5، شماره 49، تیر 1401، صفحات 213 - 221
نویسندگان : زهرا کرمانی مامازندی * و سیده زهره حاتمی‌نژاد و وجیهه قائمی و مریم عباسی اسکندری

چکیده :
مقدمه : هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی کنندگی هیجان خواهی و ذهن آگاهی در پیش بینی انگیزش تحصیلی بود. روش : پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی می باشد . به این منظور 203 نفر از دانشجویان دانشگاه وارستگان مشهد به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی هیجان خواهی , ذهن آگاهی و انگیزش تحصیلی را تکمیل کردند. یافته ها : به منظور تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون , تحلیل رگرسیون به روش گام به گام استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین ذهن آگاهی (توصیف , عدم واکنش ) و هیجان خواهی (ملال پذیری ) با انگیزش تحصیلی رابطه ی معنا داری وجود دارد. علاوه بر آن نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد در گام اول مولفه ی توصیف 5% , در گام دوم توصیف و ملال 7% و در گام سوم توصیف ، ملال و عدم واکنش 9% واریانس انگیزش تحصیلی را تبیین نمودند.

کلمات کلیدی :
هیجان خواهی, انگیزش تحصیلی, ذهن آگاهی


مشاهده مقاله
46
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۰ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۰ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۷ تیر ۱۴۰۱