دوره 2، شماره 16، مهر 98، صفحات 73 - 84
نویسندگان : سهیلا فلاح *

چکیده :
اين پژوهش بررسی رابطه کیفیت زندگی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن بود. روش اين پژوهش همبستگی و با توجه به نحوه گردآوري داده ها جزء تحقيقات توصيفي (غيرآزمايشي ) است. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، در سال 1395 بود، نمونه این پژوهش مشتمل بر200نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن بودند، که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان دانشکده های مختلف انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های کیفیت زندگی و اعتیاد به اینترنت استفاده شد. با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان دادکه همبستگی منفی و معناداری بین کیفیت زندگی (01/0 p <؛ 38/0- r =) و ابعاد آن با اعتیاد به اینترنت وجود دارد. همچنین ضریب رگرسیون چندگانه نشان دادکه بین متغیر پیش‌بین (کیفیت زندگی) و متغیر ملاک (اعتیاد به اینترنت) رابطه خطی معنی‌دار وجود دارد و ابعاد سلامت روانی با ضریب بتای 47/0-، روابط اجتماعی با ضریب بتای 14/0- و محیط اجتماعی با ضریب بتای 47/0- قادر به پیشبینی اعتیاد به اینترنت می‌باشد. ضریب همبستگی نشان داد که همبستگی منفی و معناداری بین کیفیت زندگی و ابعاد سلامت جسمی، سلامت روانی، روابط اجتماعی و محیط زندگی با اعتیاد به اینترنت وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان نشان داد که ابعاد سلامت روانی، روابط اجتماعی و محیط اجتماعی قادر به پیشبینی اعتیاد به اینترنت می‌باشد.

کلمات کلیدی :
کیفیت زندگی ، اعتیاد به اینترنت ،دانشجویان دختر