دوره 5، شماره 53، آبان 1401، صفحات 63 - 72
نویسندگان : زیبا قادریان * و رزگار محمدی و فاروق یزدان ستا

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی هوش هیجانی در بین دانش آموزان دیر آموز شهر سقز انجام شده است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی و به روش همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دیرآموز شهر سقز بودند که از بین آنها نمونه ای به حجم 318 دانش آموز دیرآموز به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش برای بررسی متغیرهای پژوهش پرسشنامه های، عزت نفس، پیشرفت تحصیلی و هوش هیجانی، بودند. داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PlS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که هوش هیجانی نقش میانجی تأثیر معنی دار مؤلفه های عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی را ایفا می کند و عزت نفس اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی از مؤلفه های عزت نفس و مؤلفه های هوش هیجانی(خودانگیزی، خودکنترلی، خودآگاهی، هشیاری اجتماعی و مهارت های اجتماعی) باعث بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیرآموز می شوند و تأثیر معنی داری خواهند داشت.

کلمات کلیدی :
عزت نفس، پیشرفت تحصیلی، هوش هیجانی، دانش آموزان دیر آموز،


مشاهده مقاله
370
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۴ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۴ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۱