دوره 4، شماره 34، فروردین 1400، صفحات 184 - 173
نویسندگان : شیما کریمی نژاد * و مهدیه کریمی نژاد

چکیده :
هدف پژوهش حاضر تأثیر آموزش ریاضي (به روش لمسي و فیزیكي مونته سوری) بر کاهش اضطراب ریاضي و اشتیاق تحصیلي می باشد. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی است. طرح مورد استفاده در این تحقیق، طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه ششم شهرستان ایرانشهر می باشند. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ی سوم ابتدایی منطقه 2 کرمان می باشند. از بين اين دانش آموزان 70 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند در دو گروه 35 نفره آزمایش و گواه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از بسته آموزش ریاضي (به روش لمسي و فیزیكي مونته سوری)و دو پرسشنامه اضطراب ریاضي و اشتیاق تحصیلي می باشد. جهت تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که بر این اساس ضریب پایایی پرسشنامه اضطراب ریاضي 87/0 و اشتیاق تحصیلي 89/0 به دست آمد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره با نرم افزار SPSS 20 مورد تحليل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است آموزش ریاضي (به روش لمسي و فیزیكي مونته سوری) بر کاهش اضطراب ریاضي و اشتیاق تحصیلي تاثیر دارد.

کلمات کلیدی :
آموزش مونته سوری، اضطراب ریاضي، اشتیاق تحصیلي