دوره 6، شماره 68، بهمن 1402، صفحات 12 - 32
نویسندگان : فاطمه نوروزلو و ابوالفضل محمدی *

چکیده :
هدف :این پژوهش در پی بررسی اثربخشی آموزش مجازی برتجربه های زیستی معلمان ابتدایی پرداخته است. روش: یک مطاله کیفی از نوع پدیدار شناسی است که جامعه آماری این پژوهش معلمان مقطع ابتدایی شهر قیدار می باشد. نمونه آماری ،شامل 16 نفرمعلم که 6 نفرخانم و 10 نفرآقا در رده سنّی 27تا40سال بامدرک تحصیلی(دکتری،کارشناسی ارشد و کارشناسی) در سال تحصیلی 1400-1399 که روش آموزش آن ها به صورت مجازی ازطریق شبکه الکترونیکی شاد (شبکه آموزشی دانش آموزان) با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه فردی ساختاریافته تارسیدن به حد اشباع نظری استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از روش کدگذاری موضوعی مورد تحلیل قرار گرفت و یافته ها در قالب کدهای باز، محوری و منتخب سازمان دهی شد. یافته ها:یافته های حاصل ازتجارب زیسته معلمان دارای 4مقوله اصلی می باشد، که عبارت است از:\"مزایای آموزش مجازی\" که خود دارای5مقوله فرعی(آموزشی، اقتصادی، زمانی،فنّ آوری،امنیتی)؛\"مشکلات ومحدویت های آموزش مجازی\" دارای 6 مقوله فرعی(آموزشی،اقتصادی،زمانی،فنّ آوری ،ارتباطی ،کنترل )؛\"راهکارهای مقابله با ابعاد منفی آموزش مجازی\" دارای5 مقوله فرعی(آموزشی،اقتصادی،زمانی،فنّ آوری ،کنترل)و\"حمایت های لازم جهت ارتقاء کیفیت آموزش لازم\" دارای3مقوله فرعی(آموزشی،اقتصادی،فنّ آوری) می باشد. به عبارتی آموزش مجازی دارای مزایایی از قبیل تولیدمحتواهای متنوع الکترونیکی، استفاده از روش تدریس معلمان دیگر، استفاده همزمان از آموزش شنیداری و دیداری ولو به صورت مجازی میسرمی باشد و برای آموزش دروس نظری بهره وری وکاربردی ثمربخش دارد.عوامل \"اقتصادی\"، سبب کاهش هزینه های کلاس داری،هزینه ایاب وذهاب و..می باشد و آموزش مجازی به لحاظ عوامل \"زمانی ومکانی \"مقرون به صرفه می باشد و همچنینن دارای محدودیت هایی از قبیل \" آموزشی\"؛ تدریس معلم به شکل منفعل و امکان استفاده اززبان بدن چندان ممکن نمی باشد و همچنین استفاده کنندگان از برنامه الکترونیکی شاد اغلب موارد آشنایی قبلی و دانش فنی لازم را ندارند و آموزش مجازی برای دروس عملی و آزمایشگاهی کاربرد مناسب و ثمربخش ندارد. از نظر\" اقتصادی\"؛برخی دانش آموزان دسترسی به گوشی و تبلت آموزشی و خرید بسته های اینترنتی ندارند.

کلمات کلیدی :
آموزش مجازی، شبکه آموزش دانش آموزی«شاد»، تجارب زیسته، معلمان، مطالعه کیفی


مشاهده مقاله
98
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۰ آذر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۸ دی ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۷ بهمن ۱۴۰۲