مقايسه ويژگي هاي شخصيتي، اختلالات رواني و اختلال هويت جنسي زوجين در معرض طلاق و زوجين عادي (مطالعه موردی: معلمان ابتدایی شهر صحنه)
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي، اختلالات رواني و اختلال هويت جنسي زوجين در معرض طلاق و زوجين عادي (مطالعه موردی: معلمان ابتدایی شهر صحنه)
دوره 3، شماره 29، آبان 99، صفحه 131 - 116
نویسندگان : مریم توشمالانی و حسن امیری *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر مقايسه ويژگي هاي شخصيتي، اختلالات رواني و اختلال هويت جنسي زوجين در معرض طلاق و زوجين عادي در معلمان ابتدایی شهر صحنه هستیم. در پژوهش حاضر که به منظور بررسی و مقايسه ويژگي هاي شخصيتي، اختلالات رواني و اختلال هويت جنسي زوجين در معرض طلاق و زوجين عادي گرفته است، با توجه به هدف کاربردی و شیوه اجرا علی مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زوج‌های طلاق در بین معلمان ابتدایی شهر صحنه است که در فاصله زمانی بهمن ماه 1396 تا بهمن 1397 در شهر صحنه زندگی می‌کنند. در واقع، جامعه زوج‌هاي متقاضي طلاق آن زوج‌هايي هستند كه در فاصله زماني مذكور جهت تقاضاي طلاق به دادگستري صحنه مراجعه نموده‌اند. نمونه تحقیق 15 نفر از زوجین متقاضی طلاق و 15 نفر از زوجین عادی ساکن شهر صحنه بودند که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه است در این پژوهش از پرسشنامه های پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو (2004)، پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی خصوصیات مربوط به ازدواج، پرسشنامه بالینی چند محوري میلون (1997) و پرسشنامه سنجش اختلال هویت جنسیتی (1390) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین بین ویژگی‌های شخصیتی در زوجین متقاضی طلاق با زوجین عادی، بین اختلالات روانی در زوجین متقاضی طلاق با زوجین عادی و بین اختلال هویت جنسی در زوجین متقاضی طلاق با زوجین عادی تفاوت معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی :
ويژگي هاي شخصيتي، اختلالات رواني، اختلال هويت جنسي